Правна бележка.
© Авторско право Dongfeng Motor Corporation и „Чайна Мотор Къмпани“ АД. Всички права запазени.

Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на уебсайта са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Уебсайтът може да съдържа изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

Гаранции, отговорност.
Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. Възможно е наличието на грешки и неточности. Възможни са промени. При никакви обстоятелства „Чайна Мотор Къмпани“ АД не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. „Чайна Мотор Къмпани“ АД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.
Dongfeng Motor Corporation и логото на Dongfeng са търговски марки, притежание на Dongfeng Motor Corporation. Освен това, на уебсайта са използвани и други търговски марки, собственост на Dongfeng Motor Corporation, като но не само имена на модели, лога, емблеми. Нямате право да използвате която и да било от търговските марки на Dongfeng Motor Corporation, като всякакво нарушение на марковите права на Dongfeng Motor Corporation ще бъде преследвано с всички предвидени от действащото законодателство средства и механизми. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на производителите с договорни взаимоотношения със свързаните с „Чайна Мотор Къмпани“ АД дружества, включително всички марки, имена на модели, лога и емблеми.

Лицензи.
„Чайна Мотор Къмпани“ АД се стреми да ви предложи иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че „Чайна Мотор Къмпани“ АД трябва да защитава интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компаниите, част от „Чайна Мотор Къмпани“ АД, или трети страни.

Защита на личните данни.
В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано доброволно предоставяне на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на „Чайна Мотор Къмпани“ АД и свързаните компании/оториризирани представители за изпращане на необходима информация и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (e-mail, SMS и други) от „Чайна Мотор Къмпани“ АД във връзка с горното, както и с това „Чайна Мотор Къмпани“ АД да прехвърля вашите лични данни към свързаните компании за гореспоменатите цели. Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Чайна Мотор Къмпани“ АД на адрес гр. София 1592, бул. “Христофор Колумб” 43 или на e-mail: contact@chinamotor.bg