ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

Настоящите общи условия уреждат реда, условията  и правилата за участие в Томбола, провеждана по време на събитието „Дни на китайската култура и технологии“ , провеждано от 05.11.2022г. до 06.11.2022г. на адрес: гр. София, бул. „А. Стамболийски“ № 82  от Институт Конфуций – София, с партньорството на „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД и „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД – основни партньори предоставящи материални награди.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. В томболата, провеждана на събитието „Дни на китайската култура и технологии“, могат да участват само пълнолетни физически лица, граждани на Република България, Европейския Съюз, както и всички трети страни.
 2. Наличие на валиден адрес на електронна поща, на който участникът да бъде уведомен в случай, че спечели награда.
 3. Наличие на адрес за уведомяване в Република България в случай на липса на адрес на електронна поща, който да бъде ползван за уведомяване.
 4. Лицето-участник следва да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, което да отговаря на законовите изисквания на ЗдВП и Европейското законодателство, за да може да ползва наградата, предоставена от „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД.
 5. РЕД ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНАТА ТОМБОЛА

 

 1. Всяко лице, отговарящо но условията за участие, описани в раздел I, може да заяви своето участие в организираната от „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД и „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД томбола по време на провеждане на събитието „Дни на китайската култура и технологии“ като:
 • Попълни три имена, адрес на електронна поща и телефонен номер в електронната форма за участие предоставена му на самото събитие.
 • Попълни три имена, адрес на електронна поща и телефонен номер в електронната форма за участие, специално организирана на страницата на събитието в социалната мрежа на Meta – Facebook
 1. Всяко лице заявило желание да участва в томболата може самостоятелно да избере дали да получава информационен бюлетин с рекламна насоченост от страна на „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД и „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.
 2. Организаторите не носят отговорност за грешно изписани адрес на електронна поща и/или телефонен номер от страна на участник.
 3. Участието в настоящата томбола не е обвързано със закупуването на каквито и да е стоки или услуги от страна на организаторите – „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД и „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД, нито изисква заплащането на парични суми за участие.
 4. Всеки участник, който предостави неверни имена или адрес на електронна поща съдържащ расистки, нецензурни, обидни или ксенофобски изрази и словосъчетания ще бъде служебно дисквалифициран.
 5. Всеки участник, които бъде изтеглен като победител, ще бъде уведомен на предоставените от него адрес на електронна поща и/или телефонен номер.
 6. В случай, че в рамките на една календарна седмица от уведомяването по електронна поща, участникът, избран за победител не се свърже с организаторите, те имат право да го потърсят два поредни работни дни на предоставения от него телефонен номер, ако и тогава не успеят да установят контакт организаторите имат право да анулират участието на последния и да изтеглят ново лице за победител.
 • ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

 

 1. Томболата се провежда онлайн на страницата на събитието – „Дни на китайската култура и технологии“ във Facebook и на място – Институт Конфуций – София с адрес гр. София, бул. „А. Стамболийски“ № 82.
 2. Участниците могат да заявяват своето участие само в електронна форма, чрез онлайн на страницата на събитието „Дни на китайската култура и технологии“ във Facebook или на място чрез въвеждане на своите данни в таблет, предоставен от организаторите.
 3. Заявления за участие ще се приемат от 05.11.2022г., 11:00 часа до 06.11.2022г., 16:40 часа.
 4. След като организаторите потвърдят валидността на всички отправени заявления за участие в организираната томбола, ползвайки Неспециализиран софтуер избират победители за съответно предоставените награди.
 5. Тегленето ще се извършва на 05.11.2022г. от 16:45 часа и на 06.11.2022г. от 16:45 часа, чрез неспециализиран софтуер.
 6. Наградите, предоставени от организаторите са както следва:
 • Нощувка за двама в избран хотел, награда предоставена от „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД
 • Безжични слушалки 2 Бр., предоставени от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД
 • Зарядно за смартфон, предназначено за ползване в автомобил 4 бр., предоставено от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД;
 • „Тест-драйв“ уикенд на автомобили от гамата на марката Dongfeng с включено гориво за съответния период, започващ в петък(последният работен ден от съответна седмица) – 16:00 часа и завършващ в понеделник(първият работен ден от следваща работна седмица) – 09:00 часа – 3 бр., предоставени от „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД
 1. Едно лице може да спечели само един вид и един брой от съответната награда, като изтеглянето на лицето като победител за съответна награда го лишава от право да участва за другите неспечелени награди.
 2. Победителят, спечелил наградата, предоставяна от „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД следва да разполага с валидно издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство от органите на МВР или друга държава-членка на Европейския Съюз, като в случай, че реши да се ползва от наградата си приема да подпише договор за „Тест-драйв“ с „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД, в който се уреждат всички условия и реда за законното ползване на автомобила в уречени срок.
 3. Наградата предоставена от „ЧАЙНА МОТОР КЪМПАНИ“ АД може да бъде ползвана до последния ден на месец март 2023г.
 4. Наградата предоставена от „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД, може да бъде ползвана без ограничение във времето.
 5. Гореописаните награди не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, без значение дали участват в томболата, или не.
 6. Всяко лице може да се откаже от наградата, която е спечелило, като това не му предоставя правото да продължи да участва в томболата за другите неспечелени награди.
 7. Отказът се предполага, ако лицето не установи контакт с организаторите или не се яви в уречения ден и час за получаването на своята награда, за да е изричен е необходимо да отправи изявление в тази насока.
 8. Наградите, които имат характера на потребителски стоки се ползват от всички правила, уреждащи гаранционната отговорност на „Продавача“.
 9. Изтеглянето на победителите ще бъде извършено на 5.11 и 6.11 2022г.
  На 5.11 ще бъдат дадени следните награди: Нощувка за двама в избран хотел предоставена от „Българска Автомобилна Индустрия“ АД, 1 тест-драйв уикенд предоставен от „Чайна Мотор Къмпани“ АД, 2 броя зарядни за телефон, в автомобил и 1 чифт безжични слушалки, преодставени от „Хуауех Технолоджис България“ ЕООД. На 6.11 ще дадени следните награди: 2 тест-драйв уикенд предоставен от „Чайна Мотор Къмпани“ АД, 2 броя зарядни за телефон, в автомобил и 1 чифт безжични слушалки, преодставени от „Хуауех Технолоджис България“ ЕООД.
 1. ПРАВИЛА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 2. Във връзка с провеждането на Томболата, Организаторът ще събира и обработва лични данни на Участниците, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Регламент (ЕС) 2016/679(„ОРЗД“) е: „Чайна Мотор Къмпани” АД, ЕИК 206639291, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ No 43, електронен адрес за упражняване правата на субекти на лични данни: gdpr@avtounion.bg.
 3. Данните ще бъдат обработвани за следните цели и на посочените правни основания:
 • За целите на регистрация, участие в Томболата и при получаване на награда, Организаторът може да събира и обработва следните категории лични данни на Участниците – име, фамилия, имейл, адрес и телефонен номер, които Участниците въвеждат в регистрационната форма за участие. Правно основание за обработване е изпълнение на договор, по който Участникът -физическо лице, и Организаторът са страни, по-конкретно участие в Томболата по реда при условията на тези правила с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Томболата.
 • За целите на администриране на процеса по получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране пред органите за данъчен и осигурителен контрол, съгласно чл. 65, ал. 7 във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Печелившият следва да предостави и единен граждански номер или личен номер на чужденец/ЕГН/ЛНЧ. Правното основание за обработване за тази цел е законово задължение, което се прилага спрямо администратора съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД.
 • Организаторът може да събира и обработва данни като име, фамилия, електронен адрес и телефонен номер, за да изпраща търговски съобщения на Участниците, които са предоставили своето изрично, свободно съгласие за чрез избор в нарочно поле, достъпно на уебсайта и при попълване на регистрационната форма за участие в Томбола или по друг начин, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.
 • За целите на разглеждане на жалби, искания, запитвания и други способи за упражняване на защитени от закона права – данните ще бъдат обработвани за защита на легитимните интереси на администратора на основание чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. На същото правно основание администраторът може да се позове, когато обработва данни за целите на информационна, мрежова и/или физическа сигурност на хора, стоки и информация, и/или за целите на предотвратяване на измами и други форми на злоупотреба във връзка с участие в Томболата.
 1. Получатели/категории получатели на данните на данните, за посочените тук цели могат да бъдат дружества, предоставящи услуги по поддръжка на информационни ресурси и съхранение на данни, доставчици на пощенски и куриерски услуги, публични органи във връзка с данъчно-осигурителен надзор, напр. НАП или такива, които са компетентни да разрешават потребителски идруги спорове – КЗП, КЗЛД.
 2. Участниците могат да упражнят предвидените в ОРЗД права на субектите на данни за достъп, изтриване, коригиране, ограничаване на обработването, преносимост и възражение, писмено, включително по имейл, на посочените адреси за връзка с Организатора. Всяко лице, което счита че данните му са обработени в нарушение на този Регламент има право да подаде жалба пред компетентния надзорен орган, който за Република българия е Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2; https://www.cpdp.bg.
 1. ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
 2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата на събитието https://www.facebook.com/events/499353162122035/499360785454606/ Участниците в Томболата следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 4. Организаторът има неотменимото право да прекрати томболата по всяко време, при неизчерпан награден фонд.
 5. Печелившите участници от Томболата дават изричното си съгласие за използване на неговите имена и данни в качеството им победители от страна на Организатора, като изразяват изричното си съгласие да участват във фотосесия, в която спечелената от тях награда им бива връчена от организаторите.
 6. Организаторите на Томболата не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши участници в томболата относно претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 7. Евентуално възникнали спорове между Организаторите на Томболата и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 8. Организаторите не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата томбола.
 9. Организаторите не носят отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 10. Организаторите на томболота си запазват правото да премахват всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Томбола. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторите на Томболота е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторите на Томболота не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в томболата и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 11. Всяко използване на фалшива идентичност и/или създаване на фалшиви профили чрез регистрационната форма при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторите на томболота си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организаторите на томболота е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 12. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/events/499353162122035/499360785454606/, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 13. Организаторите си запазват правото да изтриват качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Томоболата, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 14. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях данни или друга информация във връзка или по повод на Томболата, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Организаторите на събитието „Дни на китайската култура и технологии“ пожелават успех на всички участници!